ALGEMENE VOORWAARDEN NEDERLANDSE ZOUTHANDEL

Onder Nederlandse Zouthandel wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de besloten vennootschap
NEDERLANDSE ZOUTHANDEL B.V., statutair gevestigd te Vlaardingen.
Deze gewijzigde (tweede) versie van de algemene voorwaarden is vastgesteld door Nederlandse Zouthandel
en is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24175529 op 1 februari 2012.

Voor CONSUMENTEN zijn de punten 1 t/m 14 van toepassing
Voor BEDRIJVEN, STICHTINGEN EN OVERHEID zijn de punten 15 t/m 27 van toepassing

Punt 1 tot en met 14… Algemene Voorwaarden voor de consument
1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nederlandse Zouthandel en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Nederlandse Zouthandel en Wederpartij.
1.2 Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden en/of op andere tussen partijen geldende
afspraken en/of verbintenissen zijn voor Nederlandse Zouthandel slechts bindend indien Nederlandse
Zouthandel deze schriftelijk, al dan niet langs elektronische weg heeft bevestigd.
1.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan Wederpartij ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat aan Wederpartij een
redelijke mogelijkheid is geboden om van de voorwaarden kennis te nemen en op zodanige wijze dat de tekst
door Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
1.4 De toepasselijkheid van eventueel door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Partijen sluiten voorts de toepasselijkheid van artikel 6: 225 BW uit.
1.5 Bij eventuele strijd tussen de inhoud van een tussen Nederlandse Zouthandel en Wederpartij gesloten
overeenkomst en deze voorwaarden gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
2. De aanbieding
2.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
Wederpartij mogelijk te maken. Als Nederlandse Zouthandel gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten
in het aanbod binden Nederlandse Zouthandel niet.
2.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs, belastingen, alsmede bijkomende (order)kosten;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
2.3 Alle aanbiedingen en offertes van Nederlandse Zouthandel, in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.4 Een overeenkomst op afstand tussen Nederlandse Zouthandel en Wederpartij komt eerst tot stand nadat
Wederpartij het gehele bestelproces heeft doorlopen en dit proces heeft afgesloten door op de knop
“bestellen” te drukken. Nadat het bestelproces is afgerond verschijnt een mededeling op de website “bedankt
voor uw bestelling”.
2.4 Wordt het aanbod aanvaard dan heeft Nederlandse Zouthandel het recht het aanbod binnen twee
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.5 Een redelijke tolerantie (redelijk met inachtneming van wat in de branche waar Nederlandse Zouthandel
werkzaam is nog acceptabel wordt geacht) met betrekking tot aantallen, maten en gewichten zal voor
Wederpartij geen grond vormen voor het vragen van schadevergoeding en – behoudens het hierna te
behandelen geval van herroeping – evenmin voor annulering van de order.
2.6 Levertijden in aanbiedingen van Nederlandse Zouthandel zijn uitsluitend indicatief. Aldus zijn de levertijden
nimmer als fatale termijn te beschouwen en geven zij Wederpartij bij overschrijding daarvan geen recht op
ontbinding van de koopovereenkomst of op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
2.7 De prijzen genoemd in aanbiedingen van Nederlandse Zouthandel zijn exclusief omzetbelasting maar
inclusief vrachtkosten.
2.8 De inhoud van folders, drukwerk, websites en dergelijke is voor Nederlandse Zouthandel niet bindend,
tenzij daarnaar in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk wordt verwezen.

3. De overeenkomst
3.1 Indien Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Nederlandse Zouthandel
– behoudens herroeping door Nederlandse Zouthandel – de aankoop onverwijld langs elektronische weg.
3.2 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Nederlandse Zouthandel passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een
veilige webomgeving. Indien Wederpartij elektronisch kan betalen, zal Nederlandse Zouthandel in verband
daarmee passende veiligheidsmaatregelen treffen.
3.3 Nederlandse Zouthandel kan zich – voor zover wettelijk toegestaan – er van op de hoogte stellen of
Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede zich op de hoogte (doen) stellen van al die
feiten, factoren en omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst
op afstand. Indien Nederlandse Zouthandel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om zonder nadere motivering een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, zoals bijvoorbeeld het eisen van
zekerheid voor betaling.
3.4 De producten die door Nederlandse Zouthandel worden geleverd, worden betrokken van verschillende
fabrikanten/leveranciers onder de door de betreffende fabrikant/leverancier gehanteerde garanties en
voorwaarden. De door Nederlandse Zouthandel aan Wederpartij geleverde producten worden geleverd onder
gelijkluidende garanties en voorwaarden, waaronder die producten door de betreffende fabrikant/leverancier
aan Nederlandse Zouthandel worden geleverd.
4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Nederlandse Zouthandel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
4.2 Als plaats van (af)levering geldt het adres dat Wederpartij aan Nederlandse Zouthandel kenbaar heeft
gemaakt.
4.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld en
behoudens het recht het aanbod te herroepen, zoals in art. 2.4 bepaald, zal Nederlandse Zouthandel
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen ná acceptatie van de bestelling
uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt of
indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Wederpartij hiervan
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4.4 In het geval van vertraging in de bezorging, lees ook vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, die is
toe te rekenen aan Nederlandse Zouthandel of in het geval dat aflevering/uitvoering tijdelijk niet dan wel
slechts gedeeltelijk mogelijk is, is Nederlandse Zouthandel na afloop van de in punt 4.3. genoemde termijn van
30 dagen in verzuim en is Wederpartij gerechtigd om de overeenkomst op afstand te ontbinden, één en ander
door Nederlandse Zouthandel van die ontbinding schriftelijk of langs elektronische weg in kennis te stellen. In
dat geval zal Nederlandse Zouthandel het bedrag dat Wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk
terugbetalen, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat het beroep op ontbinding is ontvangen.
4.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn omdat het product niet beschikbaar is geeft
Nederlandse Zouthandel daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan Wederpartij en heeft Wederpartij recht op
kosteloze teruggave van hetgeen Wederpartij (reeds) aan Nederlandse Zouthandel betaalde.
4.6. In het geval de gekochte producten niet beschikbaar zijn heeft Nederlandse Zouthandel het recht een
vervangend artikel van gelijke kwaliteit en prijs beschikbaar te stellen en alsdan zal uiterlijk bij de bezorging op
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Indien de
Wederpartij het vervangend artikel weigert op basis van het hierna te noemen herroepingsrecht zijn de kosten
van retourzending voor rekening van Nederlandse Zouthandel. Indien Wederpartij, nadat hij het vervangende
product van Nederlandse Zouthandel heeft ontvangen en voor ontvangst heeft getekend alsnog het (de) door
Nederlandse Zouthandel geleverde vervangende product(en) wenst te retourneren, dan zijn deze kosten voor
Wederpartij.
4.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij
Nederlandse Zouthandel.
4.7 Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor levering, is Nederlandse Zouthandel gerechtigd de verkochte zaken op te slaan voor
rekening en risico van Wederpartij.
4.8 Nederlandse Zouthandel is gerechtigd de verkochte zaken in gedeelten te leveren.

5. Herroepingsrecht bij levering van producten / bedenktijd en ontbinding
5.1 Bij de aankoop van producten op afstand heeft Wederpartij gedurende zeven werkdagen de mogelijkheid
de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van
het product door of namens Wederpartij. Ingeval van ontbinding is Nederlandse Zouthandel gehouden om
binnen dertig dagen na retourzending van het product het door Wederpartij aan Nederlandse Zouthandel
betaalde kosteloos terug te geven. Uitzondering hierop betreffen de rechtstreekse kosten van het terugzenden
van de gekochte zaak. Die zijn voor rekening van wederpartij;
5.2 Tijdens de in punt 5.1 genoemde termijn van zeven werkdagen zal Wederpartij zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is
om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele
staat en verpakking aan Nederlandse Zouthandel retourneren, één en ander conform de door Nederlandse
Zouthandel verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3 Wederpartij is gehouden producten bij ontvangst goed te controleren en producten met zichtbare
gebreken niet in ontvangst te nemen. Behoudens in het geval Wederpartij gebruik maakt van het
herroepinsgrecht is Wederpartij voorts gehouden niet zichtbare gebreken binnen twee weken na ontdekking
daarvan, doch in ieder geval binnen 1 maand na leveringsdatum aan Nederlandse Zouthandel te melden, bij
gebreke waarvan Wederpartij geen enkele aanspraak jegens Nederlandse Zouthandel kan doen gelden.
5.4 Indien Wederpartij op grond van het bepaalde in dit artikel binnen de gestelde termijnen aan Nederlandse
Zouthandel mededeelt dat de geleverde zaken niet zichtbare gebreken vertonen, blijft Wederpartij verplicht
tot afname en betaling van de gekochte zaken. Indien Wederpartij de zaken wenst terug te zenden, dan kan
zulks uitsluitend indien Nederlandse Zouthandel daaraan voorafgaand haar uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming heeft gegeven.
5.5 Ingeval Wederpartij niet zichtbare gebreken tijdig aan Nederlandse Zouthandel heeft gemeld is Wederpartij
verplicht de producten waarover hij klaagt ter beschikking te houden van Nederlandse Zouthandel en is hij
verplicht medewerking te verlenen aan een eventueel door Nederlandse Zouthandel in te stellen onderzoek.
Blijkt de klacht terecht dan is Nederlandse Zouthandel gerechtigd hetzij de geleverde producten terug te
nemen en te vervangen, hetzij tegenover teruggave van de producten de Wederpartij te crediteren voor het
betaalde bedrag. Elke andere vordering van Wederpartij is uitgesloten. Een klacht die slechts betrekking heeft
op een deel van de geleverde producten geeft Wederpartij niet het recht verplichtingen tegenover
Nederlandse Zouthandel in het geheel niet na te komen.
6. Kosten in geval van herroeping
6.1 Indien Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
retourzending voor zijn rekening.
6.2 Indien Wederpartij een bedrag heeft betaald, zal Nederlandse Zouthandel dit bedrag zo spoedig mogelijk
terugbetalen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van het product.
7. Betaling
7.1 In geval van ontbinding of liquidatie van Wederpartij (rechtspersoon), in het geval dat het faillissement van
Wederpartij is uitgesproken of surséance van betaling van de Wederpartij is aangevraagd, indien beslag op
zaken of vorderingen van Wederpartij is gelegd, indien toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien
van Wederpartij (natuurlijk persoon) wordt uitgesproken of indien Wederpartij enige verplichting uit hoofde
van een overeenkomst met Nederlandse Zouthandel niet nakomt zullen alle vorderingen van Nederlandse
Zouthandel op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn. In al deze gevallen heeft Nederlandse Zouthandel
bovendien het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder rechterlijke
tussenkomst, één en ander door middel van een schriftelijke kennisgeving (al dan niet via elektronische weg)
aan Wederpartij dan wel heeft Nederlandse Zouthandel het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op
te schorten, alles onverminderd de overige rechten van Nederlandse Zouthandel, zoals het recht alsnog
nakoming te verlangen of het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
7.2 Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde kosten en rente en in de tweede plaats ter inlossing op bedragen van opeisbare facturen die het
langst open staan, zelfs al vermeldt de Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.3. In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij onverminderd de overige rechten van Nederlandse
Zouthandel, zonder voorafgaande ingebrekestelling, maandelijks een rente over het
factuurbedrag verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand tot aan het tijdstip van de algehele
voldoening van het factuurbedrag. Indien de wettelijke handelsrente hoger is, is de wederpartij
laatstgenoemde rente verschuldigd.
8. Incassokosten
Indien Wederpartij in gebreke is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten van verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. Voorts komen voor
rekening van Wederpartij alle eventuele gemaakte redelijke, gerechtelijke- en executiekosten.
9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door Nederlandse Zouthandel geleverde zaken blijven eigendom van Nederlandse Zouthandel totdat
Wederpartij al de verplichtingen die voortvloeien uit alle met Nederlandse Zouthandel gesloten
overeenkomsten, waaronder met name de betalingsverplichting ( ook van eventuele boetes, rente en kosten)
volledig is nagekomen.
9.2 Indien en voor zover het in punt 9.1 opgenomen beding (deels) een (verlengd) eigendomsvoorbehoud zou
omvatten, dat wettelijk niet zou zijn toegestaan, dan behoudt Nederlandse Zouthandel zich tot zekerheid voor
de nakoming van enige voor de Wederpartij uit een met Nederlandse Zouthandel gesloten overeenkomst
voortvloeiende verplichting én tot zekerheid (voor de betaling) van enige andere bestaande of toekomstige
vordering van Nederlandse Zouthandel, uit welke hoofde ook, voorts en in elk geval – door het ontstaan van de
vordering – een bezitloos pandrecht voor op alle door Nederlandse Zouthandel aan Wederpartij geleverde
producten en zo nodig op producten waarin door Nederlandse Zouthandel aan Wederpartij geleverde
producten zijn verwerkt of waarvan zij deel uitmaken, welk pandrecht wordt gevestigd door registratie van de
schriftelijke acceptatie, waaronder mede wordt verstaan een acceptatie langs elektronische weg van een door
Wederpartij geplaatste bestelling, welke schriftelijke acceptatie, waaronder die langs elektronische weg aldus
geldt als onderhandse akte in de zin der wet;
9.3 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken of de zaken waarop
genoemd bezitloos pandrecht rust te verpanden of op enig andere wijze te bezwaren.
9.3 Indien derden beslag leggen op de door Nederlandse Zouthandel onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken of op de zaken die vallen onder het bezitloos pandrecht dan wel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, is Wederpartij gehouden Nederlandse Zouthandel daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
9.4 Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en/of de zaken waarop een
bezitloos pandrecht rust deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, verduistering en
beschadiging.
9.5 Indien Nederlandse Zouthandel haar eigendomsrechten of rechten uit het bezitloos pandrecht wil
uitoefenen, geeft Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming/machtiging aan
Nederlandse Zouthandel om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Nederlandse Zouthandel of
de zaken waarop een bezitloos pandrecht is komen te rusten zich bevinden en deze zaken mede terug te
nemen, althans in haar macht te brengen. Alle kosten verbonden aan het (doen) terughalen van de zaken
komen voor rekening van wederpartij
10. Opschorting en ontbinding
10.1 Nederlandse Zouthandel is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en door middel van een schriftelijke kennisgeving (al dan niet
via elektronische weg) aan Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
a. Wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst of enige verplichting uit enige eerder, tegelijkertijd of
later gesloten overeenkomst met Nederlandse Zouthandel – met het oog op de mogelijkheid van ontbinding zo
nodig ná voorafgaande ingebrekestelling met termijn voor herstel – niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. In
het bijzonder moet hierbij gedacht worden aan het uitblijven van betaling (voor eerdere leveringen).
b. na het sluiten van de overeenkomst aan Nederlandse Zouthandel ter kennis gekomen omstandigheden
Nederlandse Zouthandel goede gronden geven om te vrezen dat Wederpartij haar verplichtingen niet, niet
tijdig of niet volledig zal nakomen dan wel uit mededeling van Wederpartij dient te worden afgeleid, dat deze
in de nakoming van verplichtingen zal blijven tekortschieten, in welk geval verzuim voor de goede orde intreedt
zonder voorafgaande ingebrekestelling
10.2 in de gevallen van opschorting of ontbinding is Nederlandse Zouthandel niet gehouden tot enige
schadevergoeding en laat één en ander onverlet de overige aan Nederlandse Zouthandel toekomende rechten,
zoals die tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht aan de zijde van Nederlandse Zouthandel, wordt de uitvoering van de
overeenkomst opgeschort zolang de overmachttoestand het Nederlandse Zouthandel onmogelijk maakt de
overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is Nederlandse Zouthandel gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder dat Nederlandse Zouthandel gehouden zal zijn aan Wederpartij enige schade te
vergoeden. 11.2 Indien de overmachttoestand aan de zijde van Nederlandse Zouthandel langer dan één maand duurt dan
heeft Wederpartij het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden echter zonder dat zijnerzijds aanspraak
kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade.
11.3 Van overmacht aan de zijde van Nederlandse Zouthandel is sprake, indien Nederlandse Zouthandel na het
sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de
voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het
bedrijf van Nederlandse Zouthandel als bij derden, van wie Nederlandse Zouthandel de benodigde materialen
of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in
eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Nederlandse
Zouthandel ontstaan.
12. Aansprakelijkheid
12.1 Op de door Nederlandse Zouthandel geleverde zaken zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen, uitsluitend van toepassing de door de fabrikant en/of importeur gestelde
garantiebepalingen. Bij gebreke daarvan geldt dat Nederlandse Zouthandel er gedurende een termijn van 2
maanden ná levering voor instaat dat geleverde producten voldoen aan datgene wat in het handelsverkeer
gebruikelijk is.
12.2 Wederpartij dient zelfstandig te beslissen welke producten hij van Nederlandse Zouthandel koopt en
waarvoor en op welke wijze hij de gekochte zaken gebruikt. Aan eventuele door Nederlandse Zouthandel
gedane mededelingen of gegeven adviezen over de toepassingsmogelijkheden en de aanwendingswijze van
door Nederlandse Zouthandel verkochte producten kan Wederpartij geen enkel recht ontlenen.
12.3 Indien Nederlandse Zouthandel toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en
genoegzame prestatie niet alsnog kan geschieden, is Nederlandse Zouthandel uitsluitend aansprakelijk voor de
Wederpartij geleden directe schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming en tot maximaal het bedrag waarop de door Nederlandse Zouthandel gesloten
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, in dat geval vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in
de polis van die verzekering. Indien en voor zover geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering
plaatsvindt, is iedere aanspraak beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag van de geleverde zaken,
waarmee de schade(oorzaak) samenhangt, lees ook waaruit de schade is voortgevloeid. Voor het geval schade
is ontstaan door geleverde zaken, welke door Nederlandse Zouthandel van een derde zijn betrokken en niet
door Nederlandse Zouthandel zijn gefabriceerd of bewerkt, is de aansprakelijkheid van Nederlandse
Zouthandel beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van deze geleverde zaken dan wel tot ten hoogste een
bedrag, dat ter zake door de betrokken derden – leveranciers – wordt gegarandeerd/ zou worden uitgekeerd.
12.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nederlandse Zouthandel aan de overeenkomst
te laten beantwoorden;
c. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
d. Nederlandse Zouthandel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen/derden
waaronder begrepen vervoerders en opslag- en overslagbedrijven, ook niet indien deze is veroorzaakt door
opzet of bewuste roekeloosheid van genoemde hulppersonen/derden.
e. uitdrukkelijk uitgesloten is voorts en voor de goede orde aansprakelijkheid voor eventuele gevolg- en
bedrijfsschade, zoals stagnatieschade en gederfde winst, alsmede is uitgesloten aansprakelijkheid voor schade
aan onroerende- en roerende zaken dan wel aan personen, zowel bij Wederpartij als bij derden.
f. uitgesloten is tot slot aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik dat van
het geleverde product wordt gemaakt of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor Wederpartij het
heeft aangeschaft.
13. Overig
13.1 Indien één van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen nietig of vernietigbaar mocht blijken
blijven deze voorwaarden voor het overige onverkort van kracht. Partijen zullen in voorkomend geval een
nietige of vernietigbare bepaling vervangen door één, die zo dicht mogelijk aansluit bij het doel en de strekking
van deze voorwaarden.
13.2 Ingeval van strijd tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en enige vertaling daarvan
prevaleert de Nederlandse tekst. 13.3 Van toepassing is steeds de meest recent gedeponeerde versie van deze voorwaarden.
14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1 op alle overeenkomsten tussen Nederlandse Zouthandel en Wederpartij is Nederlands recht van
toepassing.
14.2 alle geschillen (daaronder begrepen de geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden
beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn of die mochten ontstaan naar aanleiding van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten of
die voorvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, geschillen over uitleg en uitvoering van
genoemde overeenkomsten en deze voorwaarden daaronder begrepen zullen in eerste aanleg worden
onderworpen aan het oordeel van de rechtbank te Rotterdam, tenzij een (andere) Nederlandse
(kanton)rechter bevoegd is.
14.3 Partijen kunnen een alternatieve vorm van geschillenbeslechting overeenkomen, zoals bijvoorbeeld
arbitrage, bindend advies of mediation

Punt 15 t/m 27 Algemene Voorwaarden voor BEDRIJVEN, STICHTINGEN EN OVERHEID.
15 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
15.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Nederlandse
Zouthandel en haar wederpartij.
15.2 Wijzigingen/afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden en/of op andere tussen partijen
geldende afspraken en/of verbintenissen zijn voor Nederlandse Zouthandel slechts bindend indien
Nederlandse Zouthandel deze schriftelijk, al dan niet langs elektronische weg heeft bevestigd en/of indien
partijen deze uitdrukkelijk (nader) schriftelijk overeenkomen.
15.3 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden die door de wederpartij mochten worden gebruikt of
waarnaar door de wederpartij op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen. Partijen sluiten voorts de toepasselijkheid van art. 6:225 BW uit.
15.4 Door bij Nederlandse Zouthandel te bestellen wordt akkoord gegeven met toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden en met de afwijzing van de eigen voorwaarden van de wederpartij. Bovendien geeft
wederpartij er door een bestelling blijk van dat hij van de inhoud van deze voorwaarden kennis heeft genomen.
15.5 Bij eventuele strijd tussen de inhoud van een tussen Nederlandse Zouthandel en de wederpartij gesloten
overeenkomst en deze voorwaarden gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
16. De aanbieding
16.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle offertes en aanbiedingen geheel vrijblijvend, waaronder alle
prijsopgaven van Nederlandse Zouthandel evenals alle mededelingen betreffende technische hoedanigheden
van de producten van Nederlandse Zouthandel en betreffende leveringstijden, waarvan slechts globale opgave
kan worden gedaan, uitgaande van normale omstandigheden.
16.2 De inhoud van folders, drukwerk, websites en dergelijke is voor Nederlandse Zouthandel niet bindend,
tenzij daarnaar in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk wordt verwezen.
17. Totstandkoming van een overeenkomst
17.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Nederlandse Zouthandel aanvaarding van een aanbod
schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd dan wel Nederlandse Zouthandel met de uitvoering is begonnen.
Wordt het aanbod aanvaard dan heeft Nederlandse Zouthandel voor de goede orde en sowieso het recht het
aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
17.2 Nederlandse Zouthandel kan zich er – voor zover wettelijk toegestaan – van op de hoogte stellen of de
wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede zich op de hoogte (doen) stellen van al die
feiten, factoren en omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.
Indien Nederlandse Zouthandel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet
aan te gaan, is zij gerechtigd om zonder nadere motivering een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, zoals het eisen van zekerheid voor betaling.
18. Uitvoering van de overeenkomst / levering
18.1 De overeengekomen levertijden gelden als indicatief en niet als fatale termijn.
18.2 Een overschrijding van de (aanvankelijk) overeengekomen levertijd geeft de wederpartij niet het recht op
vergoeding van schade en kosten noch het recht op ontbinding van de koopovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk
en schriftelijk anders is overeengekomen.
18.3 Als plaats van (af)levering geldt het adres, dat de wederpartij aan Nederlandse Zouthandel kenbaar heeft
gemaakt. 18.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van (af)levering
bezorging bij Nederlandse Zouthandel.
18.5 Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor levering, is Nederlandse Zouthandel gerechtigd de verkochte zaken op te slaan voor
rekening en risico van Wederpartij.
18.6 Nederlandse Zouthandel is gerechtigd de verkochte zaken in gedeelten te leveren.
19. Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens
Geringe afwijkingen ten aanzien van de opgegeven gewichten en andere dergelijke gegevens gelden niet als
tekortkomingen.
20. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien hij
Nederlandse Zouthandel daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na aflevering,
schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.
21 Prijs en betaling
21.1 Alle prijzen zijn franco huis maar exclusief omzetbelasting.
21.2 De wederpartij is verplicht tot betaling van de door Nederlandse Zouthandel gezonden facturen binnen 30
dagen na de factuurdatum.
21.3 In geval van niet-tijdige betaling worden alle vorderingen op de wederpartij terstond en volledig
opeisbaar. Nederlandse Zouthandel zal alsdan gerechtigd zijn verdere levering onmiddellijk op te schorten.
21.4 In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij onverminderd de overige rechten van Nederlandse
Zouthandel, zonder voorafgaande ingebrekestelling, maandelijks een rente over het
factuurbedrag verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand tot aan het tijdstip van de algehele
voldoening van het factuurbedrag. Indien de wettelijke handelsrente hoger is, is de wederpartij
laatstgenoemde rente verschuldigd.
21.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Nederlandse Zouthandel redelijkerwijs moet maken
ter handhaving en naleving van deze Algemene Voorwaarden en van de overeenkomst waarop deze Algemene
Voorwaarden betrekking hebben, waaronder in het bijzonder de kosten gemaakt ter verkrijging van voldoening
van haar vorderingen buiten rechte komen voor rekening van de wederpartij. Buitengerechtelijke
incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse
Orde van Advocaten.
22. Eigendomsvoorbehoud
22.1 Alle door Nederlandse Zouthandel geleverde zaken blijven eigendom van Nederlandse Zouthandel totdat
Wederpartij al haar verplichtingen welke voortvloeien uit alle met Nederlandse Zouthandel gesloten
overeenkomsten, waaronder met name de betalingsverplichting (ook van eventuele boetes, rente en kosten)
volledig is nagekomen.
22.2 Indien en voor zover het in punt 22.1 opgenomen beding (deels) een (verlengd) eigendomsvoorbehoud
zou omvatten, dat wettelijk niet zou zijn toegestaan, dan behoudt Nederlandse Zouthandel zich tot zekerheid
voor de nakoming van enige voor de Wederpartij uit een met Nederlandse Zouthandel gesloten overeenkomst
voortvloeiende verplichting én tot zekerheid (voor de betaling) van enige andere bestaande of toekomstige
vordering van Nederlandse Zouthandel, uit welke hoofde ook, voorts en in elk geval – door het ontstaan van
de vordering – een bezitloos pandrecht voor op alle door Nederlandse Zouthandel aan Wederpartij geleverde
producten en zo nodig op producten waarin door Nederlandse Zouthandel aan Wederpartij geleverde
producten zijn verwerkt of waarvan zij deel uitmaken, welk pandrecht wordt gevestigd door registratie van de
schriftelijke acceptatie, waaronder mede wordt verstaan een acceptatie langs elektronische weg van een door
Wederpartij geplaatste bestelling, welke schriftelijke acceptatie, waaronder die langs elektronische weg aldus
geldt als onderhandse akte in de zin der wet;
22.3 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken of de zaken waarop
genoemd bezitloos pandrecht rus te verpanden of op enig andere wijze te bezwaren.
22.4 Indien derden beslag leggen op de door Nederlandse Zouthandel onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken of op de zaken die vallen onder het bezitloos pandrecht dan wel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, is Wederpartij gehouden Nederlandse Zouthandel onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.
22.5 Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en/of de zaken waarop een
bezitloos pandrecht rust deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, verduistering en
beschadiging.
22.6 Indien Nederlandse Zouthandel haar eigendomsrechten of rechten uit het bezitloos pandrecht wil
uitoefenen, geeft Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming/machtiging aan Nederlandse Zouthandel
om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Nederlandse Zouthandel of
de zaken waarop een bezitloos pandrecht is komen te rusten zich bevinden en deze zaken mede terug te
(doen) nemen, althans in haar macht te brengen. Alle kosten verbonden aan het (doen) terughalen van de
zaken komen voor rekening van wederpartij.
22.7 Indien één of meer onbetaalde facturen betrekking hebben op dezelfde soort producten, worden de bij
de koper aanwezige producten geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
23. overmacht
23.1 In geval van overmacht aan de zijde van Nederlandse Zouthandel, wordt de uitvoering van de
overeenkomst opgeschort zolang de overmachttoestand het Nederlandse Zouthandel onmogelijk maakt de
overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is Nederlandse Zouthandel gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder dat Nederlandse Zouthandel gehouden zal zijn aan Wederpartij enige schade te
vergoeden.
23.2 Indien de overmachttoestand aan de zijde van Nederlandse Zouthandel langer dan één maand duurt dan
heeft Wederpartij het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden echter zonder dat zijnerzijds aanspraak
kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade.
23.3 Van overmacht aan de zijde van Nederlandse Zouthandel is sprake, indien Nederlandse Zouthandel na het
sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de
voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het
bedrijf van Nederlandse Zouthandel als bij derden, van wie Nederlandse Zouthandel de benodigde materialen
of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in
eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Nederlandse
Zouthandel ontstaan.
24. Opschorting en ontbinding
24.1 Nederlandse Zouthandel is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en door middel van een schriftelijke kennisgeving (al dan niet
via elektronische weg) aan de wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
a. Wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst of enige verplichting uit enige eerder, tegelijkertijd of
later gesloten overeenkomst met Nederlandse Zouthandel – met het oog op de mogelijkheid van ontbinding zo
nodig ná voorafgaande ingebrekestelling met termijn voor herstel – niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. In
het bijzonder moet hierbij gedacht worden aan het uitblijven van betaling (voor eerdere leveringen);
b. na het sluiten van de overeenkomst aan Nederlandse Zouthandel ter kennis gekomen omstandigheden
Nederlandse Zouthandel goede gronden geven om te vrezen dat Wederpartij haar verplichtingen niet, niet
tijdig of niet volledig zal nakomen dan wel uit mededeling van Wederpartij dient te worden afgeleid, dat deze
in de nakoming van verplichtingen zal blijven tekortschieten, in welk geval verzuim voor de goede orde intreedt
zonder voorafgaande ingebrekestelling
24.2 in de gevallen van opschorting of ontbinding is Nederlandse Zouthandel niet gehouden tot enige
schadevergoeding en laat één en ander onverlet de overige aan Nederlandse Zouthandel toekomende rechten,
zoals die tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
25. Aansprakelijkheid
25.1 Wederpartij dient zelfstandig te beslissen welke producten hij van Nederlandse Zouthandel koopt en
waarvoor en op welke wijze hij de gekochte zaken gebruikt. Aan eventuele door Nederlandse Zouthandel
gedane mededelingen of gegeven adviezen over de toepassingsmogelijkheden en de aanwendingswijze van
door Nederlandse Zouthandel verkochte producten kan Wederpartij geen enkel recht ontlenen.
25.2 Indien Nederlandse Zouthandel toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en
genoegzame prestatie niet alsnog kan geschieden, is Nederlandse Zouthandel uitsluitend aansprakelijk voor de
Wederpartij geleden directe schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming en tot maximaal het bedrag waarop de door Nederlandse Zouthandel gesloten
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, alsdan vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de
polis van die verzekering. Indien en voor zover geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering
plaatsvindt, is iedere aanspraak beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag van de geleverde zaken,
waarmee de schade(oorzaak) samenhangt, lees ook waaruit de schade is voortgevloeid. Voor het geval schade
is ontstaan door geleverde zaken, welke door Nederlandse Zouthandel van een derde zijn betrokken en niet
door Nederlandse Zouthandel zijn gefabriceerd of bewerkt, is de aansprakelijkheid van Nederlandse
Zouthandel beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van deze geleverde zaken dan wel tot ten hoogste een
bedrag, dat ter zake door de betrokken derden – leveranciers – wordt gegarandeerd/ zou worden uitgekeerd.
25.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nederlandse Zouthandel aan de overeenkomst
te laten beantwoorden;
c. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
d. Nederlandse Zouthandel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen/derden
waaronder begrepen vervoerders en opslag- en overslagbedrijven, ook niet indien deze is veroorzaakt door
opzet of bewuste roekeloosheid van genoemde hulppersonen/derden.
e. uitdrukkelijk uitgesloten is voorts en voor de goede orde aansprakelijkheid voor eventuele gevolg- en
bedrijfsschade, zoals stagnatieschade en gederfde winst, alsmede is uitgesloten aansprakelijk voor schade aan
onroerende- en roerende zaken dan wel aan personen, zowel bij Wederpartij als bij derden.
f. uitgesloten is tot slot aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik dat van
het geleverde product wordt gemaakt of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor Wederpartij het
heeft aangeschaft.
26. Overig
26.1 Indien één van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen nietig of vernietigbaar mocht blijken
blijven deze voorwaarden voor het overige onverkort van kracht. Partijen zullen in voorkomend geval een
nietige of vernietigbare bepaling vervangen door één, die zo dicht mogelijk aansluit bij het doel en de strekking
van deze voorwaarden.
26.2 Ingeval van strijd tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en enige vertaling daarvan
prevaleert de Nederlandse tekst.
26.3 Van toepassing is steeds de meest recent gedeponeerde versie van deze voorwaarden.
27.Toepasselijk recht en geschillen
27.1 op alle overeenkomsten en (overige) rechtsverhoudingen tussen Nederlandse Zouthandel en Wederpartij
is Nederlands recht van toepassing.
27.2 alle geschillen (daaronder begrepen de geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden
beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn of die mochten ontstaan naar aanleiding van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten of
die voorvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, geschillen over uitleg en uitvoering van
genoemde overeenkomsten en deze voorwaarden daaronder begrepen zullen in eerste aanleg worden
onderworpen aan het oordeel van de rechtbank te Rotterdam, tenzij een (andere) Nederlandse
(kanton)rechter bevoegd is.
27.3 Partijen kunnen een alternatieve vorm van geschillenbeslechting overeenkomen, zoals bijvoorbeeld
arbitrage, bindend advies of mediation